Geodezie Frýdek-Místek

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvkuUncategorized

Inženýrská geodézie

 • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekční činnost
 • vytyčení stavebních objektů
 • kontrolní zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí

Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro

 • vyznačení budovy nebo změnu vnějšího obvodu budovy
 • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
 • vyznačení věcného břemene
 • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku 

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení hranice pozemku a vyhotovení vytyčovacího protokolu

Legalizace staveb

 • komplexní soubor činností spojených s legalizací černé stavby nebo její části
 • pasport stavby

Speciální geodézie

 • zaměření a výpočet ploch a kubatur
 • monitoring staveb – měření deformací, poklesů a posunů objektů